Taiko Performances: Studio Koppar, 2022

Taiko Performances: Studio Koppar, 2022

We performed at Studio Koppar in connection to their Christmas market.